FacultyandStaff
Faculty and Staff

Faculty and Staff

Home > 首页 > English > Faculty and Staff

 Zhang,Jinxi

•Lecturer, School of Journalism and Communication

Education

•PhD, School of Journalism and Communication, Renmin University of China

•MA, School of Journalism and Communication, Renmin University of China

 

 

 

 

Teaching (Previous & Current)

•Communication Ethics & Laws

Research

•Journalism ethics

Contact

•Email jnxizhang@ruc.edu.cn; jinxi128@126.com